gebeden aan het begin van de viering, kyrie- en voorbeden

Gebed van toenadering in de tijd van de advent, Oude Kerk Adam

De dagen worden korter
het licht verdwijnt:
onze hulp is de naam van de Eeuwige
die hemel en aarde schept.
Onze hulp is in uw naam.
In uw licht laten wij onze schaduw achter ons,
in verborgenheid groeit nieuw leven.
Onze hulp is in uw naam.
Schep ruimte in ons voor uw komst,
kom op ons toe, licht in het duister.
Onze hulp is in uw naam.
Maak ons kwetsbaar, wek ons verlangen,
spreek uw verlossend woord.
Onze hulp is in uw naam.
… stilte …
Dat wij uw weg gaan,
elkaar goed doen en vergeven.

gebed om te beginnen

Laat ons bidden…

God, zie ons hier bijeen
gelukkig, omdat wij u glorie kunnen zingen
en mogen genieten van uw schepping,
verbonden met elkaar in gebed op deze dag, uw dag.
Verbijsterd ook om het onrecht in deze wereld,
dat zo vaak op de voorgrond treedt;
onthand omdat de aarde beeft en schuift
en wij niet meer weten wat te doen.

Buig u over ons,
doe ons opstaan
en ga met ons uw weg.

Schenk ons uw adem,
sterk ons met uw Geest als wij de schrift lezen.
Geef dat wij het woord horen en het in ons weerklank vindt.

Keer ons tot elkaar,
als wij verweesd zijn en ons neerleggen bij ‘zo is het nu eenmaal’.
Sterk ons met uw Geest, wakker het vuur in ons aan.

Zo bidden wij door Jezus,
die leeft met U en de heilige Geest
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen

Kyrie (Winterswijk)

Laten we ons richten tot de Levende,
die ons doet opstaan in het voorbijgaan,
die het lijden kent…

voor wie aan de kant zitten,
die niet verder kunnen,
geen zicht hebben op verbetering…

Kyrie eleison. Heer, ontferm U.

voor wie niet meer kunnen geloven,
voor wie zich neerleggen,
en de kracht niet hebben zich te verweren…

Kyrie eleison. Heer, ontferm U.

voor wie uitgesloten worden,
naar wie niemand om ziet,
voor wie geen deelhebben aan de welvaart…

Kyrie eleison. Heer, ontferm U.

Kyrieroep bij psalm 2

omwille van volken vervolgd, massa’s op drift,
stemmen gebroken, roepen wij de Enige…

Heersers stapelen leegte op leegte.
blazen zich op, brallen hun boodschap,
‘ik ben de grootste, almachtig, wie doet me wat?’
Zij verminken de taal, geen woord is een weg.

Gij in uw overvloed, lach om hen en spot,
laat ze struikelen over hun woorden, donderen in hun leegte.
Ontmasker hun pose en keer hen om in uw heilige woede.

Omwille van uw mensen, bidden wij,
doe leiders opstaan die onze gewonde wereld helen.

Andries Govaart, 12 okt 2019

Kyriezang bij psalm 2

In deze donkere dagen zoeken wij onze toevlucht bij u,
in deze duistere wereld roepen wij u om ontferming:
gelukkig wie schuilen bij u.

Niet om onszelf bidden wij,
maar om de ongekende, ongetelde slachtoffers van het woeden van de machten…

niet om onszelf bidden wij,
maar om de kinderen op de vlucht, misbruikt, verloren geraakt, verdwaald…

niet om onszelf bidden wij,
maar om wie lijden onder droogte, ondergaan in de vloed…

niet om onszelf bidden wij,
maar om wie leven zonder middelen van bestaan, vluchten voor de armoede,
om wie opgejaagd worden en geen huis vinden…

Gij die troont in het licht, daal af,
buig u over uw kinderen
en zalf wie gewond zijn.
Gelukkig wie schuilen bij u.

Voorbede

Laten we stil worden
en luisteren naar de woorden
die opkomen in ons hart.
Leggen wij ons gebed voor aan de Levende.

voor vrouwen en mannen en kinderen
die geen grond meer onder de voeten hebben,
die verdreven zijn en op de vlucht,
die nergens op kunnen bouwen…
Behoed hen, God.

voor mensen die zich opsluiten in hun gelijk,
geen gehoor geven aan de klacht van de arme,
geen oog hebben voor het bestaan van de vreemde,
die zich verheffen boven mensen zonder aanzien…
Maak hen ontvankelijk, God

voor uw kerk, mensen die aarzelen
tussen verbondenheid en zelfbehoud.
Geef dat er profeten onder ons opstaan
die uw woord spreken en ons richten op uw weg…
Schenk ons moed, God

voor wie die de moed hebben gebaande wegen te verlaten,
die durven te geloven in het onmogelijke:
uw Rijk hier op aarde, uw wil door ons volbracht…

Levende God,
voor wij hebben gesproken hebt U ons verstaan,
U peilt ons hart en kent ons bidden.
Aanvaard ons gebeden
omwille van Jezus, de gerechte.
Amen.

voorbede

Laten we in de stilte van de avond
onze gebeden toevertrouwen aan God,
die hoort naar ons roepen.

voor mensen die zich niet kunnen overgeven aan de slaap,
die zich niet toevertrouwen aan het leven.
Voor hen die geen antwoord krijgen op hun vragen,
die de stilte niet uithouden,
de leegte niet verdragen.
Geef hen uw Woord.

voor mensen die niet voldoen aan de heersende norm,
voor de dwaas, voor de zwerver, voor de gebrekkige;
voor wie naar de rand van deze onbarmhartige samenleving worden gedron¬gen,
voor allen die worden beheerst door de angst voor verval en dood.
Schenk hen vertrouwen.

voor de overledenen:
voor hen die hun leven mochten voltooien;
voor de doden die eensklaps uit ons bestaan zijn gevallen;
voor de slachtoffers van stom ongeluk;
voor de gemartelden en de vermoorden;
voor vrouwen, mannen, kinderen die door pijn en lijden heen zijn gegaan.
Behoed hen en neem hen op in uw vrede.

God,
U hoort onze gebeden en doorgrondt ons verlangen;
hoor ook wat onuitsprekelijk is
en waar wij geen woorden voor kunnen vinden.
Sterk ons met uw scheppende Geest,
die ook Jezus bewoog, uw Zoon, onze Heer.
Amen.

voorbede KRO 1

We bidden tot de Levende
die ons tot bestaan heeft geroepen
ons adem heeft gegeven

voor wie verward zijn en de richting kwijt,
voor wie hun oriëntatie hebben verloren,
wijs hen de weg

voor mensen die in zichzelf zijn gekeerd,
voor wie zich opsluiten in hun eigen gelijk,
bevrijd hen

voor wie hun eigen gaven niet kennen,
die niet aangesproken worden op hun talenten,
doe hen opbloeien

God, hoor ons gebed en geef ons vrede.

voorbede KRO 2

Wij richten ons tot God,
die ons heeft geschapen,
die ons hoedt en naar ons uitziet

voor mensen die verloren lopen,
voor vluchtelingen in hun angst en wanhoop,
voor vrouwen en mannen die geen mens meer vertrouwen…
dat zij mensen ontmoeten die hen tot zegen zijn

voor wie zich inzetten voor vluchteling en vreemde
voor artsen, verpleegsters verzorgers,
voor politici en rechters, bisschoppen en advocaten…
schenk hen wijsheid en vastberadenheid

voor wie eenzaam zijn, die niemand hebben om voor te zorgen
en naar wie niemand omziet.
Voor wie contact met de buitenwereld verliezen,
die niet leven in verbondenheid…
wees hun verlosser.

God, hoor ons gebed en geef ons vrede

voorbede KRO 3

We richten ons tot God,
die de liefde in ons hart heeft gelegd
met wie wij zijn verbonden.

Wij bidden tegen de kilte,
de verdachtmakingen, de woorden die breken
wek onder ons op uw liefde.

Wij bidden tegen het cynisme,
het recht van de sterkste, het gelijk van de machtigen
wek onder ons op uw liefde.

Wij bidden tegen de uitbuiting van uw schepping,
het misbruik van de zwakke, de minachting van de weerloze
wek onder ons op uw liefde.

God, hoor ons gebed en geef ons vrede.

voorbede KRO 4

God U spreekt tot ons in de stilte,
in de zachte bries gaat U ons voorbij,
hoor onze woorden, ook die niet tot klinken komen,
luister naar ons bidden.

Voor mensen die het voor het zeggen hebben, om bescheidenheid;
om openheid en benieuwdheid voor mannen met macht;
om kwetsbaarheid voor mensen die gepantserd gaan.

Om opstandigheid voor wie onderdrukt worden,
om een eigen stem voor vrouwen die monddood zijn gemaakt
om moed om ruimte in te nemen en mens te worden.

Om verbondenheid voor wie leven in twist en verscheurdheid
om nieuw begrip voor wie elkaar vroeger naar het leven stonden,
om uw verzoening die ons op doet staan.

God, hoor ons gebed en geef ons vrede.

voorbede KRO 5

God, tot U richten wij ons,
tot U die zich naar ons keert,
tot U die luistert naar ons bidden.

Om opstandigheid in dit leven:
voor mensen die gekleineerd worden,
voor wie uitgebuit en weggegooid worden,
voor wie misbruikt worden…

om uitzicht op een nieuwe toekomst:
voor wie zonder hoop leven,
voor wie bang zijn voor alles wat komen gaat,
voor wie lijden onder ziekte en benauwdheid…

om uw recht:
voor wie onrecht is aangedaan,
voor wie zomaar zijn omgebracht,
voor wie zelf geen stem meer hebben..

God, hoor ons gebed en geef ons vrede

voorbede KRO 6

Laten we stil worden
en ons richten tot de Levende…

voor mensen die leven in ruzie,
voor partners die elkaar niet meer bereiken,
voor vrienden die elkaar verliezen,
voor bondgenoten die vijanden worden,
dat zij elkaar aanvaarden.

voor wie zichzelf niet kunnen accepteren,
voor wie verlamd worden door angst of schuld,
voor uitgestoten worden uit hun leefomgeving
en geen huis meer vinden,
buig U over hen

voor onze kerkgemeenschap,
dat wij elkaar goed doen en opbouwen,
dat wij elkaars sterke en zwakke kanten kunnen zien,
om geduld met elkaar en een groot hart.

God, hoor ons gebed en geef ons vrede.

voorbede

v.   Worden wij stil
en luisteren we naar de verzuchtingen van het hart,
naar de klacht uit de mond van de aarde…

voor mensen zonder woonplaats, verdreven van huis en haard;
voor slachtoffers van natuurrampen,
ouders op zoek naar hun kind, kinderen zonder familie,
voor wie niet meer voor zichzelf kunnen zorgen
en aangewezen zijn op hulp van vreemden.
Om vertrouwen en vaste grond…
…roepen we in de Naam van de Eeuwige:
a.   ontferm U.

voor de kerk hier ter plaatse,
voor voorgangers, voor lezers uit de Schrift
voor zangers en spelers voor Gods aangezicht;
voor mensen die zich ten dienste stellen van deze gemeenschap;
voor de kerk overal op deze wereld, machtig en onmachtig, zondig en heilig.
Om geloof en een lange adem…
…roepen we in de Naam van de Eeuwige:
a.   ontferm U.

voor de zieken die ons lief zijn,
voor zieken naar wie niemand omziet;
voor wie gaan trouwen, (namen)
voor wie geen levensgezel ontmoeten;
voor wie worden gedoopt (namen)
voor ongewenste kinderen,
voor de overledenen, (namen)
voor wie niet gemist worden en naamloos sterven
Om aandacht en dragende zorg …
…roepen we in de Naam van de Eeuwige:
a.   ontferm U.

Posted in Teksten | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor gebeden aan het begin van de viering, kyrie- en voorbeden

Comments are closed.